PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZED COVID 19 W  LEONARDO SCHOOL JASŁO

                                            Uczestnikiem zajęć może zostać osoba:
1. Która jest zdrowa, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku
infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów.

3. Bezwzględnie będzie stosować się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych

z zachowaniem ustalonego dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny – prosimy o zakładanie maseczek przed wejściem do budynku i dezynfekcję rąk po wejściu do szkoły (podczas zajęć nie nosimy maseczek).

Rodzic/opiekun

1. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z udziałem dziecka
w zajęciach, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów
w placówce.

2. Rodzic, składając oświadczenie o stanie zdrowia dziecka ponosi odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych informacji.

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców.

4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady: jeden rodzic z dzieckiem lub w odpowiednim odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa,  dezynfekcja rąk  (dzieci do 5 roku życia są zwolnione z tego obowiązku).

5. Uczestnicy są przyprowadzani/odbierani z zajęć przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

6. Opiekunowie proszeni są o przyprowadzanie dzieci przed zajęciami i odbieranie zaraz po skończonych zajęciach.

7. Rodzice/opiekunowie udostępniają Szkole numer telefonu zapewniający szybką komunikację.

8.W przypadku niepokojących objawów u uczestnika rodzic wyraża zgodę na odizolowanie dziecka do odrębnego miejsca. Zostanie on niezwłocznie powiadomiony w celu natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.

9. Rodzic/opiekun zobowiązany jest zaopatrzyć uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust (w przestrzeni publicznej).

10. W miarę możliwości prosimy, aby wszystkie sprawy administracyjne załatwiać telefonicznie lub mailowo – płatności za kurs prosimy dokonywać przelewem bankowym .

Placówka/szkoła

1. Program zajęć realizowany będzie w placówce szkoły, w salach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

2. Placówka zapewnia, że wszystkie powierzchnie płaskie oraz włączniki do światła, klamki, poręcze zostaną codziennie zdezynfekowane, sale będą wietrzone na przerwach, powietrze będzie również ozonowane raz dziennie po zakończeniu wszystkich zajęć.

3. Placówka zapewnia izolację osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

4.Szkoła przeprowadza szkolenie kadry z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa
w okresie COVID 19.

5. Placówka zapewnia dostęp do miejsc, w których kadra i uczestnicy mogą myć ręce mydłem antybakteryjnym i wodą. W pomieszczeniach wywiesza informacje (plakaty)
o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.